• glastav@glastav.sk
  • +421 908 972 054

Ochrana osobných údajov

 

 

INFORMOVANIE DOTKNUTEJ OSOBY O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa článku 13. a 14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

I. ÚDAJE  O PREVÁDZKOVATEĽOVI:

GLAstav s.r.o.

sídlo: Železničná 11, 082 71 Lipany

IČO: 46 109 056

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 24410/P

Štatutárny orgán: Peter Gladiš, konateľ

 

II. INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE:

Účel spracúvania osobných údajov:
Prevádzkovateľ spracúva bežnú kategóriu osobných údajov dotknutých fyzických osôb za účelom
plnenia povinností prevádzkovateľa súvisiacich s plnením zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá
osoba.

Osobné údaje za týmito účelmi sa spracovávajú v automatizovanej aj neautomatizovanej forme.

Kategórie spracúvaných osobných údajov:
– všeobecné osobné údaje ako titul, meno, priezvisko, adresa, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne
číslo a e-mail).

Právny základ spracúvania osobných údajov:
Podľa Článku 6 ods. 1 písm. b/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá
osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

 

III. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM:

Osobné údaje sú dostupné iba oprávneným zamestnancom prevádzkovateľa, ktorí osobné údaje spracúvajú a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa, a to na základe sprostredkovateľskej zmluvy.

Osobné údaje poskytujeme príslušným orgánom štátnej správy a verejnej moci (napr. súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútor, orgány na výkon kontroly a dozoru ako napr. inšpektorát práce) ak je to nevyhnutné na uplatnenie našich nárokov a ochranu našich práv, a to na základe platnej legislatívy.

Osobné údaje sú dostupné aj poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory a správy a údržby technických zariadení.

 

IV. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Po dobu trvania práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu a dobu trvania povinnosti
archivovania osobných údajov podľa zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení
niektorých zákonov a zákona o účtovníctve, daňový poriadok.
Doba uchovávania: 10 rokov

 

V. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY:

Právo na prístup k svojim osobným údajom

Právo na opravu svojich osobných údajov

Právo na výmaz svojich osobných údajov (právo “na zabudnutie”)

Právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov

Právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov

Právo na presnosť svojich osobných údajov

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR

Právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie

 

Vyššie uvedené práva dotknutej osoby sú špecifikované v Článku 15 – 22 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES

 

VI. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY

Neuskutočňuje sa.

 

VII. POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou a zároveň požiadavkou, ktorá je potrebná na
uzavretie zmluvy, pričom bez poskytnutia osobných údajov nie je možné plnenie povinností
vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu.

 

VIII. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE:

Neuskutočňuje sa.

 

v Lipanoch, dňa 25.08.2021