• glastav@glastav.sk
  • +421 908 972 054

Ochrana osobných údajov

 

 

INFORMOVANIE DOTKNUTEJ OSOBY O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa článku 13. a 14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

I. ÚDAJE  O PREVÁDZKOVATEĽOVI:

GLAstav s.r.o.

sídlo: Železničná 11, 082 71 Lipany

IČO: 46 109 056

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 24410/P

Štatutárny orgán: Peter Gladiš, konateľ

 

II. INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE:

Účel spracúvania osobných údajov: Ochrana majetku

 

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Oprávnený záujem podľa Článku 6 ods. 1 písm. f/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, podľa ktorého spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

 

III. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM:

Osobné údaje sú dostupné iba oprávneným zamestnancom prevádzkovateľa, ktorí osobné údaje spracúvajú a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa, a to na základe sprostredkovateľskej zmluvy.

Osobné údaje poskytujeme príslušným orgánom štátnej správy a verejnej moci (napr. súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútor, orgány na výkon kontroly a dozoru ako napr. inšpektorát práce) ak je to nevyhnutné na uplatnenie našich nárokov a ochranu našich práv, a to na základe platnej legislatívy.

Osobné údaje sú dostupné aj poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory a správy a údržby technických zariadení.

 

IV. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

90 dní

 

V.PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY:

Právo na prístup k svojim osobným údajom

Právo na opravu svojich osobných údajov

Právo na výmaz svojich osobných údajov (právo “na zabudnutie”)

Právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov

Právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov

Právo na presnosť svojich osobných údajov

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR

Právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie

 

Vyššie uvedené práva dotknutej osoby sú špecifikované v Článku 15 – 22 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES

 

VI. PRENOS OSOBNýCH úUDAJOV DO TRETEJ KRAJINY

Neuskutočňuje sa.

 

VII. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE:

Neuskutočňuje sa.

 

v Lipanoch, dňa 25.05.2018